Privacy

Algemeen

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Kraenvogel BVBA (“Kraenvogel”), gelegen te Statiestraat 125 V1, 2070 Zwijndrecht en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0697.706.053, omgaat met de persoonlijke gegevens die u aan ons bezorgd heeft. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Kraenvogel verzamelt, waarom, hoe lang en hoe u hierover controle heeft. We verwerken uw persoonlijke gegevens volgens de bepalingen die zijn terug te vinden in De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Kraenvogel website (www.kraenvogel.be).

Welke gegevens verwerken wij

Wanneer u onze website bezoekt, informatie vraagt omtrent onze diensten of producten, zich registreert bij ons (als partner, klant of dienstverlener), zou het kunnen dat wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, opslaan en gebruiken. De volgende persoonlijke gegevens zouden kunnen verwerkt worden:

Als klant of dienstverlener:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, titel, adres, mailadres, telefoonnummer
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, BTW-nummer
 • Financiële transacties: bedragen die betaald moeten worden aan en/of betaald werden door de persoon in kwestie, evenals de betalingsmethode en de status van de betaling.
 • Professionele activiteiten: aard van de activiteiten, aard van de diensten of goederen die geleverd worden, zakenrelaties.
 • Overeenkomsten en akkoorden: gegevens omtrent de handelsovereenkomsten of juridische overeenkomsten.
 • Handtekening (als onderdeel van overeenkomsten)

Gedurende uw bezoek aan onze website:

 • Het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem, IP-adres, gehanteerde zoektermen, doorverwijzende pagina’s, type platform en gegevens omtrent datum en tijd. 

Wij analyseren deze gegevens om statistische data te bekomen over het gebruik van de website, zodanig wij de website en onze diensten kunnen optimaliseren. 

Gebruik van uw informatie

We gebruiken de informatie die over u verzameld wordt voor de volgende doeleinden:

Klantenmanagement:

 • Klantenadministratie,
 • De opmaak en verwerking van facturen,
 • Opmaak van handelsovereenkomsten.

Management ifv dienstverleners:

 • Verwerken en betaling van facturen van dienstverleners.

Optimalisatie van de website

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Minderjarigen: wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen

Overdracht naar derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Websitebeheer
 • Boekhouding en bedrijfsadministratie
 • Juridisch adviseur
 • Verzekeraar

Met elk van deze partijen hebben we een overeenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Onder geen beding dragen wij uw gegevens over naar andere mogelijke ontvangers dan deze vermeld in bovenstaande opsomming zonder uw schriftelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Duur van de verwerking

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de opgegeven doeleinden dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden steeds opgeslagen volgends de geldende wetgeving omtrent bescherming van de persoonlijke gegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U hebt recht om te weten welke persoonsgegevens wij verwerken. Op deze website en in deze privacyverklaring doen we er alles aan om dat helder en transparant te maken.
 • U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.
 • U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
 • U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Onderaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. tegen het verlies, misbruik of ongewenste aanpassing van de informatie die wij over u bezitten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Kraenvogel kan zijn privacyverklaring wijzigen om te blijven voldoen aan de geldende reglementeringen hieromtrent. Elke aanpassing of update wordt onmiddellijk op onze website geplaatst. De laatste wijziging gebeurde op 19 juni 2019.

 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactpersoon:

Jan Van Craenendonck
Zaakvoerder Kraenvogel BVBA
Statiestraat 125 V1, 2070 Zwijndrecht
jan@kraenvogel.be